Girizgâh

  • Hafiflik (yalnızca 14 KB),
  • Platform desteği (tarayıcı, mobil, Node.js),
  • Çoklu kaynak yönetimi (birden fazla API kaynağı ile çalışabilmek, kaynakları ihtiyaçlarına göre yapılandırabilmek),
  • Önleyici (interceptor) desteği (HTTP istek ve yanıtlarına gerçekleşmeden evvel müdahale etmek),
  • Üçüncü parti eklenti desteği (istemci tarafında yanıt önbellekleme, istek tekrarlama vs.),
  • Zengin ve kullanışlı API

Motivasyon


Motivasyon


Motivasyon


webpack speed measure

Uzayan Build Süreleri


webpack bundle analyzer

Girizgah


Motivasyon

Sunum

Doküman Oluşturmak


Numeric seperator

Verdaccio

Motivasyon


Git hooks

Girizgah


Conventional Commits

Girizgah

Neden ihtiyaç var?

Tuğsan Ünlü

Front-End Developer, Cyber Security Lover — tugsanunlu.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store